Algemene voorwaarden

Algemene informatie Gebruiksvoorwaarden Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer) Auteursrecht Merken en logo's Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen en toepasselijk recht Bedenktijd/retour

Algemene informatie

www.modelshoponline.nl; Uit liefde is onze winkel ontstaan. Geen webshop zonder winkel maar een echte shop, met echte mensen en echte service! Hulp en/of advies nodig bij producten? Wij helpen u graag met het uitzoeken of gebruik van uw aangekochte producten.

Identiteit van de ondernemer Modelshop Online - Nils Ester
www.modelshoponline.nl

Adres:
Fabrykswei 25
9216 WR Oudega

KVK 77864964

T: 0512 37 09 15

Gebruiksvoorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.modelshoponline.nl (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer)

Wij hebben alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Modelshop Online - Nils Ester geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.

Modelshop Online - Nils Ester is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Modelshop Online - Nils Ester is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de Site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging om te beleggen in, of anderszins transacties aan te gaan met betrekking tot, aandelen of andere effecten van Modelshop Online - Nils Ester of een uitnodiging door of namens Modelshop Online - Nils Ester en/of een van haar partners om met u een overeenkomst aan te gaan. DModelshop Online - Nils Ester geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Modelshop Online - Nils Ester is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.

Modelshop Online - Nils Ester streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Modelshop Online - Nils Ester tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Modelshop Online - Nils Ester en/of haar partners. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Modelshop Online - Nils Ester niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Modelshop Online - Nils Ester verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:

•deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden; •op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

Merken en logo's

Alle op de Site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo's zijn geregistreerd door Modelshop Online - Nils Ester en/of haar partners. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Modelshop Online - Nils Ester en/of haar partners. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden.

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Modelshop Online - Nils Ester acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Op sommige plaatsen op de Site vragen wij u om informatie te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van Modelshop Online - Nils Ester en/of haar partners. Wij zullen uw persoonlijke gegevens echter niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden die geen partners of joint-venture partners van ons zijn.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit voorkomen door uw verzoek per e-mail te versturen naar het onderstaande adres.
Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen, zodat u bij een volgende bezoek door ons zult worden herkend. Dankzij deze cookies kan Modelshop Online - Nils Ester de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de Site het meest bezocht worden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site.

Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Modelshop Online - Nils Ester zijn. Modelshop Online - Nils Ester is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Wijzigingen en toepasselijk recht

Modelshop Online - Nils Ester behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.

Modelshop Online - Nils Ester beheert deze Site vanuit Oudega, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot: info@modelshoponline.nl of contact opnemen met 0512 37 09 15.

Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. U kunt het ook gratis afleveren bij onze winkel. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient u de retournering aan te melden via het retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product. U kunt het ook gratis afleveren bij onze winkel.